Zásady ochrany osobných údajov Senset Driver

a všeobecné obchodné podmienky

poskytovania mobilnej aplikácie pre šoférov taxi služby Senset Driver.

1. Ochrana údajov a informácii

Aplikácia Senset Driver vyžaduje nasledujúce oprávnenia:

  1. Prístup k GPS polohe na pozadí.
  2. Fyzická aktivita.
  3. Vytáčanie hovorov.

3.1 Aplikácia Senset Driver sníma GPS polohu zariadenia, ktoré je aktívne od prihlásenia vodiča a počas celej doby používania aplikácie až do odhlásenia. Po odhlásení vodiča sa GPS nezaznamenáva. GPS sledovanie polohy je nevyhnutne potrebné pre zobrazovanie polohy ostatným vodičom, zákazníkom mobilnej aplikácie Senset a správnu funkčnosť celého systému SENSET, vzhľadom na efektivitu priraďovania zákaziek zo zákazníckej aplikácie Senset. Nadobúdateľ si je vedomý tejto technickej požiadavky aj dopadu na spotrebu elektrickej energie mobilného zariadenia a spotreby dát u svojho mobilného operátora.

Snímanie GPS na pozadí je potrebné, aby GPS snímanie prebiehalo aj keď šofér v danej chvíli používa inú aplikáciu. Napr. ak práve telefonuje so zákazníkom, alebo používa aplikáciu navigácie pre navigovanie k miestu nástupu/výstupu zákaznáka. Aj v prípade, že aplikácia Senset Driver je na pozadí, je potrebné polohu šoféra snímať a prenášať ostatným šoférom danej taxi služby.

3.2 Snímanie fyzickej aktivity je potrebné pre šetrenie batérie. V prípade, že sa mobilné zariadenie nepohybuje, snímanie GPS sa pozastaví.

3.3 Vytáčanie hovorov je potrebné ak sa šofér chce dovolať zákazníkovi taxislužby.

Všetky údaje a dáta z aplikácie SENSET driver sú bezpečne prenášané HTTPS protokolom na servery systému SENSET bez ďalšieho zdieľania tretím stranám.

Osobné údaje Nadobúdateľa a ďalšie súvisiace údaje a informácie (ďalej len „údaje“) Poskytovateľ zhromažďuje a spracováva na účely:

a) používanie Softvérovej aplikácie Nadobúdateľom a Užívateľom,

b) poskytovanie služieb podpory Softvérovej aplikácie Nadobúdateľovi a Užívateľovi,

c) plnenie záväzkov vyplývajúcich mu voči Nadobúdateľovi a Užívateľovi z uzatvorenej Zmluvy alebo v súvislosti s plnením povinností uložených mu právnymi predpismi,

Všetky údaje Poskytovateľ využíva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“ a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým k zlepšeniu Softvérovej aplikácie a podľa príslušného právneho titulu, a nebude ich zverejňovať spôsobom, ktorý by mohol viesť k identifikácii Nadobúdateľa tretími osobami.

Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ich poskytuje dobrovoľne. V prípade potreby opravy údajov môže Používateľ využiť právo na opravu týchto údajov.

Poskytovateľ prehlasuje, že všetky údaje zhromaždené o Nadobúdateľovi v súvislosti s uzatvorením Zmluvy nebudú využívané k iným účelom, než k akým boli zhromaždené. Poskytovateľ je oprávnený tieto údaje spracovávať a ďalej ich využívať predovšetkým za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich mu z uzatvorenej Zmluvy alebo v súvislosti s plnením povinností uložených mu právnymi predpismi a  súvisiacich so Softvérovou aplikáciou, jej zlepšovaním či k jej úprave. Poskytovateľ prijal podľa GDPR vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia predovšetkým k zaisteniu bezpečnosti spracovania údajov, ktoré uskutočňuje ako spracovateľ pre jednotlivých správcov osobných údajov, teda predovšetkým Nadobúdateľa. Základnou povinnosťou Poskytovateľa je spracovanie údajov podľa pokynov Nadobúdateľa, resp. Používateľa. Naopak Poskytovateľ neručí za používanie Softvérovej aplikácie v rozpore so Zásadami, Podmienkami či Zmluvou, alebo za neoprávnené spracovanie údajov zo strany Nadobúdateľa, resp. Používateľa.

Akékoľvek údaje a informácie, ktoré Poskytovateľ získa od Nadobúdateľa v súvislosti s poskytovaním Softvérovej aplikácie, sú považované za dôverné a Poskytovateľ sa zaväzuje ich chrániť pred zneužitím a nezdieľať ich za obchodným alebo iným účelom tretím osobám. Tým nie je dotknutá zákonná povinnosť Poskytovateľa vydať požadované informácie štátnym orgánom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Údaje o Nadobúdateľovi získané v súvislosti s poskytovaním Softvérovej aplikácie je Poskytovateľ oprávnený použiť v súlade so zásadami GDPR, pričom je však povinný rešpektovať práva a oprávnené záujmy Nadobúdateľa a môže tak učiniť iba takým spôsobom, ktorého dôsledkom nevznikne Nadobúdateľovi ujma, a ktorým súčasne nebude porušená povinnosť Poskytovateľa chrániť dôvernosť informácii týkajúcich sa Nadobúdateľa.

V prípade, že by sa Nadobúdateľ, Používateľ domnievali, že Poskytovateľ uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore so zásadami GDPR Používateľa, predovšetkým sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže na základe svojich práv garantovaných zásadami  GDPR: 1. požiadať Poskytovateľa o prístup, obmedzenie spracovania či podanie vysvetlenia; 2. požadovať, aby Poskytovateľ opravil nepresné údaje, odstránil ich či inak napravil takto vzniknutý stav podľa Zásad GDPR. V prípade, že je spracovanie založené na súhlase, je Nadobúdateľ či Používateľ oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov taktiež odvolať, a to napr. podaním žiadosti na kontaktnú emailovú adresu Poskytovateľa podľa Zásad. V takomto prípade však Poskytovateľ nemôže zaručiť plnú funkčnosť či využiteľnosť aplikácie.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj dojednania o spracovaní osobných údajov Nadobúdateľa a jeho zamestnancov, prípadne spolupracujúcich osôb, ktoré sú dojednané s požiadavkami GDPR.

2. Vymedzenie pojmov

Zmluvné strany sa dohodli, že nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

VOP – sú všeobecné obchodné podmienky

Manuál – je technická príručka k využívaniu mobilnej aplikácie Senset Driver, zverejnená na webovej stránke www.senset.sk/manual

Softvér – je softvérová aplikácia automatický dispečing SENSET (cloud) určená najmä, nie však výlučne pre spoločnosti prevádzkujúce Taxi službu. Ide o softwerovú aplikáciu pre smartfóny vodičov taxislužieb, určená  pre riadenie online objednávok a telefonických objednávok bez obsluhy dispečera so zákazníkmi.

Poskytovateľ – je strana Zmluvy, ktorá sa zaväzuje umožniť za odplatu Nadobúdateľovi používanie softvérovej aplikácie a to za podmienok dojednaných v Zmluve a týchto Podmienkach. Poskytovateľ je správca osobných údajov Nadobúdateľa; spracovateľ osobných údajov Nadobúdateľa na základe uzatvorenej Zmluvy vrátane týchto Podmienok.

Nadobúdateľ – je osoba, ktorej bolo na základe Zmluvy umožnené používať Softvérovú aplikáciu, ku ktorej Poskytovateľ vykonáva autorské a majetkové práva.

Zmluva – rozumie sa ňou zmluva uzatvorená s Poskytovateľom buď vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa, alebo uzatvorená potvrdením elektronickej objednávky zaslanej Poskytovateľom, na základe ktorej je Nadobúdateľovi umožnené používať softvérovú aplikáciu automatický dispečing SENSET.

Podmienky – upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Nadobúdateľa pri poskytovaní Softvérovej aplikácie na základe uzatvorenej Zmluvy.

Licencie (ďalej aj ako len „účet“)– je účet v podobe sprístupneného auta, vytvorený pre používanie aplikácie SENSET, ktoré vygeneruje Poskytovateľ alebo Nadobúdateľ.

Zásady GDPR- sú základné zásady ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“ a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov

3. Sprostredkovateľská zmluva

Tieto podmienky obsahujú rovnako náležitosti sprostredkovateľskej zmluvy podľa čl. 28 a nasl. GDPR, a to v nasledujúcom znení.

Poskytovateľ v rámci Zmluvy podľa týchto Podmienok môže spracovávať pre Nadobúdateľa ako spracovateľ, osobné údaje v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach, a to v rámci uvádzaných účelov, operácii a rovnako prostriedkov spracovania.

Spracovanie osobných údajov bude zo strany Poskytovateľa prebiehať po dobu účinnosti Zmluvy uzatvorenej podľa týchto Podmienok. Povinnosti Poskytovateľa týkajúce sa ochrany osobných údajov sa Poskytovateľ zaväzuje plniť po celú dobu účinnosti Zmluvy.

Poskytovateľ spracováva osobné údaje výlučne na základe pokynov Nadobúdateľa učinených v súlade so zásadami komunikácie podľa Zmluvy, vrátane poskytnutia osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ mu toto spracovanie už neukladá právo EÚ alebo členského štátu, ktoré sa na Nadobúdateľa vzťahujú; v takomto prípade Poskytovateľ Nadobúdateľa informuje o takejto právnej požiadavke pred spracovaním, ibaže by tieto právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu.

Poskytovateľ dodržuje mlčanlivosť o spracovávaných osobných údajoch a zaisťuje, aby osoby oprávnené pracovať s osobnými údajmi Nadobúdateľa u Poskytovateľa zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na nich vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti.

Poskytovateľ príjme všetky nevyhnutné opatrenia požadované podľa čl. 32 GDPR a nebude využívať spracovávané osobné údaje pre vlastnú potrebu a za iným účelom, ako pre plnenie Zmluvy či účely špecifikované v Zásadách.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržovať podmienky pre zapojenie ďalšieho spracovateľa uvedené v ods. 2 a 4 čl. 32 GDPR. Poskytovateľ zároveň zohľadňuje povahu spracovania a je Nadobúdateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie povinností Nadobúdateľa ako správcu osobných údajov pri vybavovaní žiadostí o výkon práv subjektov údajov podľa GDPR.

Poskytovateľ je povinný poskytovať súčinnosť Nadobúdateľovi pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovania a informácii, ktoré má spracovateľ k dispozícii, a ďalej i pri komunikácii a preukazovaní splnenia povinností Nadobúdateľa na úseku ochrany osobných údajov pred dozorným úradom.

Poskytovateľ je povinný na žiadosť Nadobúdateľa vymazať všetky osobné údaje a ich kópie, alebo ich vrátiť Nadobúdateľovi po ukončení Zmluvy, ibaže by právne predpisy stanovili povinnosť k uloženiu takýchto osobných údajov.

Poskytovateľ je povinný viesť záznamy o spracovaní osobných údajov podľa Zmluvy min. v rozsahu stanovenom v ods. 2 čl. 30 GDPR.

Akékoľvek podozrenie ohľadne porušenia zabezpečenia osobných údajov alebo ohľadne iného neoprávneného prístupu k osobným údajom je povinný Poskytovateľ najneskôr do 24 hod. od zistenia hlásiť emailom Nadobúdateľovi.

4. Dostupnosť služby

Nadobúdateľ je uzrozumený s tým, že počas doby používania Softvérovej aplikácie môže byť prístup k aplikácii dočasne obmedzený alebo vylúčený, a to najmä, nie však výlučne z dôvodu zlepšovania služieb, pravidelnej údržby softvérovej aplikácie, z dôvodu výpadku doplnkových služieb a podobne. V takomto prípade sa Nadobúdateľ môže obrátiť na infocentrum mailom na adresu info@senset.sk, a to po dobu 24 hodín, prípadne na infolinku +421 948 908 526 v čase od 9:00 do 17:00. Poskytovateľ sa zaväzuje pristúpiť k odstráneniu poruchy bezodkladne, najneskôr do 24 hodín. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obmedzenú prípadne vylúčenú dostupnosť služby a rovnako nezodpovedá za škodu spôsobenú takýmto výpadkom služby.

V prípade realizácie pravidelnej údržby alebo technického vylepšovania Softvérovej aplikácie, behom ktorej môže byť prístup k aplikácii taktiež dočasne obmedzený alebo vylúčený sa Poskytovateľ zaväzuje takúto údržbu alebo technické vylepšovanie systému vykonávať vzhľadom na jeho povahu a využitie prevažne v nočných hodinách. Obmedzenie využitia aplikácie počas údržby alebo technického vylepšovania bude trvať len dočasne a po nevyhnutný čas. O pravidelnej údržbe alebo technickom vylepšovaní nie je Poskytovateľ povinný Nadobúdateľa vopred informovať a nezodpovedá za škody v súvislosti s nefunkčnosťou aplikácie počas ich realizovania.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za obmedzenú dostupnosť služby, prípadne za úplný výpadok služby, spôsobený okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli Poskytovateľa a bráni mu v splnení povinnosti, ibaže sa nedá rozumne predpokladať, že by Poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Prekážky, ktoré je možné podľa predošlej vety považovať za okolnosti vylučujúce zodpovednosť, sú najmä, nie však výlučne: 1. stávky, pokiaľ táto udalosť nastane v dôsledku organizovania tretími stranami; 2. teroristický útok; 3. vojny, občianske a vojenské nepokoje, blokády, povstania, výtržnosti, epidémie, karanténne obmedzenia; 4. úder blesku, zemetrasenie, požiar, búrka, záplavy, zosuvy pôdy; 5. udalosti, na základe ktorých bude vyhlásený stav núdze v zmysle príslušných ustanovení energetického zákona.

Nadobúdateľ berie na vedomie, že do softvérovej aplikácie SENSET môžu byť začlenené služby poskytované tretími subjektmi (geolokácia evidovaných adries, mapové podklady, doplňovanie adries, O2 telekomunikačné služby a pod.). Poskytovateľ nijak neručí za správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácii a služieb, ktoré Nadobúdateľ pri používaní týchto služieb obdrží, a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené Nadobúdateľovi výpadkami ich prevádzky.

5. Trvanie zmluvného vzťahu a jeho ukončenie

Nadobúdateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj účet prostredníctvom rozhrania Softvéru. Zrušením účtu zaniká Zmluva s účinkami ku dňu, kedy bolo zrušenie uskutočnené.

Poskytovateľ je rovnako oprávnený Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 7 (sedem) kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dní, v ktorom bola výpoveď zaslaná Nadobúdateľovi. Výpoveď musí byť zaslaná elektronicky na Nadobúdateľom uvedenú emailovú adresu zadanú pri založení jeho účtu, príp. na inú adresu zadanú Nadobúdateľom. Zmluva sa ukončí uplynutím siedmeho dňa od zaslania výpovede Nadobúdateľovi bez ohľadu na to, či sa Nadobúdateľ so zaslanou výpoveďou oboznámil.

Poskytovateľ je rovnako oprávnený od Zmluvy odstúpiť svojim jednostranným prehlásením, ak Nadobúdateľ poruší závažným spôsobom niektorú z povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy, najmä ak použije Softvérovú aplikáciu spôsobom, ktorý je v rozpore s touto Zmluvou alebo s povinnosťami vyplývajúcimi Nadobúdateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Odstúpením Zmluva zaniká s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia Nadobúdateľovi. Pre doručovanie odstúpenia od Zmluvy Nadobúdateľovi platí obdobne ustanovenie o doručovaní výpovedi.

Pri ukončení zmluvného vzťahu zaniká zároveň právo Nadobúdateľa na využívanie doplnkových služieb podľa čl. 4 týchto VOP.

6. Zmeny podmienok poskytovania Softvéru

Poskytovateľ je oprávnený Podmienky priebežne novelizovať. Znenie novelizovaných Podmienok Poskytovateľ zverejní na svojich webových stránkach a informáciu o tom zašle Nadobúdateľovi na email zadaný Nadobúdateľom pri založení jeho účtu. Nadobúdateľ aj Užívatelia sú povinní priebežne sa oboznamovať s novelizovanými Podmienkami. Zverejnením novelizovaných Podmienok sa tieto stávajú záväznými pre Nadobúdateľa. V prípade, že Nadobúdateľ nesúhlasí s jednostrannou zmenou podmienok,  za prejavenie  nesúhlasu sa bude považovať neuhradenie faktúry, za podmienok uvedených v čl. 4 týchto VOP, čím predmetná Zmluva zanikne.

Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť výšku Poplatku. O zmene výšky Poplatku upovedomí Poskytovateľ Nadobúdateľa rovnakým spôsobom ako pri zmene Podmienok, zverejnením cenníka na svojich webových stránkach zaslaním informácie o tom na email uvedený Nadobúdateľom v registračnom formulári. V prípade, že Nadobúdateľ nesúhlasí s jednostrannou zmenou výšky poplatku, za prejavenie  nesúhlasu sa bude považovať neuhradenie faktúry, za podmienok uvedených v čl. 4 týchto VOP, čím predmetná Zmluva zanikne. Nová výška Poplatku je pre Nadobúdateľa záväzná začiatkom prvého Zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zverejnení cenníka na webových stránkach poskytovateľa.

7. Záverečné ustanovenia

Vzťahy zo Zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom a v jeho rámci zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Nadobúdateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že sporné ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohôd OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužijú. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi vznikli alebo vzniknú v budúcnosti z tejto Zmluvy  alebo v súvislosti s touto Zmluvou vrátane všetkých vedľajších (aj mimozmluvných) vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad alebo zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v písomnej forme v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní jediným nezávislým rozhodcom rozhodcovského súdu – Stály rozhodcovský súd SCZ zriadeným národným športovým zväzom, Slovenským curlingovým zväzom, IČO: 37841866, so sídlom Mostová 2, 832 80 Bratislava, a to podľa Rokovacieho poriadku a Štatútu tohto stáleho rozhodcovského súdu, pričom zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.

Podmienky nezakladajú na strane Poskytovateľa okrem záväzkov konkrétne uvedených v týchto Podmienkach žiadne iné záväzky.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je neplatné a nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa Podmienok v nich stanovených. Znenie týchto Podmienok predstavujú medzi Nadobúdateľom a Poskytovateľom jedinú a úplnú dohodu vzťahujúcu sa k Softvérovej aplikácii, a plne nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie týkajúce sa Softvérovej aplikácii.

Dátum nadobudnutia týchto všeobecných zmluvných podmienok: 15.04.2019