Všeobecné obchodné podmienky SENSET

Všeobecné obchodné podmienky

poskytovania softvérovej aplikácie automatický dispečing SENSET

1. Preambula

Tieto podmienky poskytovania softvérovej aplikácie automatický dispečing SENSET  (ďalej len „Podmienky“) upravujú podmienky používania aplikácie automatický dispečing SENSET  (ďalej len „SENSET“) na základe zmluvy uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou SENSET s. r. o. so sídlom T. Ševčenku 7, 085 01 Bardejov, IČO: 52 309 789, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38009/P (ďalej len „Poskytovateľ“) a Vami, fyzickou podnikateľom alebo právnickou osobou (ďalej len „Nadobúdateľ“).

Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti strán, vzniknuté na základe zmluvy o poskytovaní softvérovej aplikácie automatický dispečing SENSET uzatvorenej 1/vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa, alebo                                 

2/ potvrdením elektronickej objednávky zaslanej Poskytovateľom

Pokiaľ uzatvárate zmluvu v mene Nadobúdateľa – právnickej osoby, prehlasujete, že ste plne oprávnený k platnému uzatvoreniu zmluvy.

Vyplnením a odoslaním registračného formulára na webovej stránke, alebo fyzickým či  mailovým potvrdením objednávky Poskytovateľa automaticky potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky, rozumiete ich obsahu a súhlasíte s tým, že ste viazaní ich ustanoveniami.

2. Vymedzenie pojmov

Zmluvné strany sa dohodli, že nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

VOP – sú všeobecné obchodné podmienky

Manuál – je technická príručka k využívaniu Softvérovej aplikácie automatický dispečing SENSET, zverejnená na webovej stránke www.senset.sk/manual

Softvér – je softvérová aplikácia automatický dispečing SENSET (cloud) určená najmä, nie však výlučne pre spoločnosti prevádzkujúce Taxi službu. Ide o softwerovú aplikáciu pre smartfóny vodičov taxislužieb, určená  pre riadenie online objednávok a telefonických objednávok bez obsluhy dispečera so zákazníkmi.

Poskytovateľ – je strana Zmluvy, ktorá sa zaväzuje umožniť za odplatu Nadobúdateľovi používanie softvérovej aplikácie a to za podmienok dojednaných v Zmluve a týchto Podmienkach. Poskytovateľ je správca osobných údajov Nadobúdateľa; spracovateľ osobných údajov Nadobúdateľa na základe uzatvorenej Zmluvy vrátane týchto Podmienok.

Nadobúdateľ – je osoba, ktorej bolo na základe Zmluvy umožnené používať Softvérovú aplikáciu, ku ktorej Poskytovateľ vykonáva autorské a majetkové práva.

Zmluva – rozumie sa ňou zmluva uzatvorená s Poskytovateľom buď vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa, alebo uzatvorená potvrdením elektronickej objednávky zaslanej Poskytovateľom, na základe ktorej je Nadobúdateľovi umožnené používať softvérovú aplikáciu automatický dispečing SENSET.

Podmienky – upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Nadobúdateľa pri poskytovaní Softvérovej aplikácie na základe uzatvorenej Zmluvy.

Licencie (ďalej aj ako len „účet“)– je účet v podobe sprístupneného auta, vytvorený pre používanie aplikácie SENSET, ktoré vygeneruje Poskytovateľ alebo Nadobúdateľ.

Užívateľ – sú zamestnanci Nadobúdateľa a iné spolupracujúce osoby Nadobúdateľa fyzická osoba vystupujúca na strane Nadobúdateľa, ktoré prostredníctvom používateľských účtov realizujú prihlásenie do aplikácie; je subjektom osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Skúšobná doba – je obdobie používania Softvéru Nadobúdateľom, pričom v tejto dobe je Nadobúdateľ oprávnený používať Softvér za účelom zoznámenia sa s jeho funkciami v plnom rozsahu za jednorázový poplatok. Skúšobná doba začína plynúť založením názvu účtu v softvérovej aplikácii SENSET.

Poplatok – mesačná odplata za používanie Softvéru.

Zúčtovacie obdobie – je štandardne jeden (1) kalendárny mesiac, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, ktoré začína dňom aktivácie režimu plateného používania. softvérovej aplikácie SENSET.

Zásady GDPR- sú základné zásady ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“ a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov

Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

3. Uzavretie Zmluvy a Skúšobná doba používania Softvérovej aplikácie

Pred použitím služieb spoločnosti SENSET, je každý Nadobúdateľ, prípadne Užívateľ povinný pristúpiť k stiahnutiu  softvérovej aplikácie automatický dispečing SENSET na mobilnom zariadení prostredníctvom obchodu s aplikáciami.

Každý Nadobúdateľ majúci záujem pristúpiť k využitiu Softvérovej aplikácie je povinný za účelom uzavretia Zmluvy s Poskytovateľom na webovej stránke Poskytovateľa po povinnom odsúhlasení VOP 1. Vyplniť registračný formulár; 2. Potvrdiť objednávku zaslanú Poskytovateľom na email uvedený v registračnom formulári,  súčasťou ktorej budú vygenerované prístupové údaje k Používateľským účtom a vyčíslená výška paušálneho mesačného poplatku, prípadne poplatkov za doplnkové služby podľa čl. 4 týchto VOP po prevode do plateného používania softvérovej aplikácie, stanovená na základe individuálne dojednaných  podmienok.

V prípade, že Nadobúdateľ uzavrie zmluvu potvrdením elektronickej objednávky zaslanej Poskytovateľom, jej súčasťou budú zároveň aj VOP, vygenerované prístupové údaje k účtom a vyčíslená výška paušálneho mesačného poplatku, prípadne poplatkov za doplnkové služby. Pre prípad uzavretia zmluvy týmto spôsobom Nadobúdateľ automaticky potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky, rozumie ich obsahu a súhlasí s tým, že je viazaný ich ustanoveniami.

Poskytovateľ je na základe registračného formulára vyplneného Nadobúdateľom povinný pristúpiť k zahájeniu emailovej, prípadne telefonickej komunikácii, za účelom vytvorenia objednávky. Ako je uvedené vyššie, súčasťou vyhotovenej objednávky je vyčíslená výška paušálneho mesačného poplatku, prípadne poplatkov za doplnkové služby podľa čl. 4 týchto VOP po prevode do plateného používania softvérovej aplikácie, stanovená na základe individuálne dojednaných  podmienok a vygenerované prístupové údaje k Používateľským účtom.

Na základe uzatvorenej Zmluvy poskytuje Poskytovateľ Nadobúdateľovi právo po dobu 30 (tridsať) kalendárnych dní od potvrdenia objednávky používať Softvérovú aplikáciu v plnom rozsahu, a to za účelom zoznámenia sa s jeho funkciami.

Ak sa rozhodne Nadobúdateľ po uplynutí Skúšobnej doby pokračovať v používaní Softvérovej aplikácie prevodom používateľského účtu do režimu plateného používania, dáta Nadobúdateľa vložené do Softvérovej aplikácie zostanú zachované.

Za účelom prevodu do plateného používania softvérovej aplikácie, zašle Poskytovateľ Nadobúdateľovi 7 (sedem) kalendárnych dní  pred ukončením tridsaťdňovej skúšobnej doby predfaktúru, uhradením ktorej akceptuje 1. Výšku fakturovaného poplatku; 2. Prevod do plateného používania Softvérovej aplikácie.

V prípade, že sa Nadobúdateľ po uplynutí Skúšobnej doby nerozhodne pokračovať v používaní Softvérovej aplikácie, bude po uplynutí 14 (štrnásť) kalendárnych dní od skončenia Skúšobnej doby zrušený účet a registrácia Nadobúdateľa v softvérovej aplikácii, a následne ukončený prístup k využívaniu softvérovej aplikácie bez nároku na vrátenie inštalačného poplatku.

Rozsah používania Softvérovej aplikácie v skúšobnej dobe:

a) časový rozsah: 30 (tridsať) kalendárnych dní ak nie je v objednávke dojednané inak,

b) územný rozsah: Slovenská republika,

c) množstevný rozsah: podľa množstva vytvorených Licencií.

Na používanie Softvérovej aplikácie Nadobúdateľom v Skúšobnej dobe sa vzťahujú všetky povinnosti a obmedzenia dojednané ďalej v týchto Podmienkach s výnimkou tých povinností a obmedzení, ktoré sa podľa svojej povahy vzťahujú iba k platenému používaniu Softvéru.

Skúšobná doba skončí: 1. uplynutím doby, na ktorú je obmedzená; 2. prevodom Licencií do režimu plateného používania Softvérovej aplikácie.

4. Platené používanie Softvérovej aplikácie

Na základe uzatvorenej Zmluvy, aktivácie režimu plateného používania a súčasného zaplatenia Poplatku poskytuje Poskytovateľ Nadobúdateľovi právo používania Softvérovej aplikácie, a to v tomto rozsahu:

a) časový rozsah: dojednané obdobie oproti pravidelným opakujúcim sa platbám,

b) územný rozsah: Slovenská republika,

c) množstevný rozsah: podľa množstva vytvorených Licencií.

Používanie Softvérovej aplikácie v režime plateného používania je spojené s povinnosťou Nadobúdateľa platiť Poskytovateľovi Poplatok. Nadobúdateľ je uzrozumený s tým, že povinnosť platiť Poplatok nie je viazaná na faktické využívanie Softvéru zo strany Nadobúdateľa v príslušnom období ani na rozsah tohto využívania.

Výška poplatku je paušálna a je určená cenníkom Poskytovateľa, v prípade poskytovania Softvérovej aplikácie na základe zmluvy uzatvorenej vyplnením a odoslaním registračného formulára na stránkach Poskytovateľa; Výška Poplatku sa určí ako násobok počtu vytvorených Licencií Nadobúdateľa a cenou za jednu Licenciu pre dané Zúčtovacie obdobie. Ceny sú uvedené vždy bez DPH.

Poskytovateľ zabezpečí na základe požiadavky Nadobúdateľa doplnkové služby, ktorých používanie je spojené s povinnosťou Nadobúdateľa platiť Poskytovateľovi ďalší Paušálny poplatok. Výška tohto Paušálneho poplatku za používanie doplnkových služieb sa vypočíta v závislosti od druhu a počtu poskytovaných jednotlivých doplnkových služieb, ktorých výška je určená cenníkom Poskytovateľa uverejneného na webových stránkach Poskytovateľa.

Ako doplnkovú službu Poskytovateľ ponúka najmä, nie však výlučne používanie  Nadobúdateľom vybraného telefónneho čísla vo vlastníctve Poskytovateľa, ktorý v zmysle týchto obchodných podmienok prenechá Nadobúdateľovi do užívania za Poplatok.

Zaplatením Poplatkov vzniká Nadobúdateľovi právo používať Softvérovú aplikáciu po dané zúčtovacie obdobie. Prvé Zúčtovacie obdobie začína dňom aktivácie režimu plateného používania.

Poplatky sú splatné na základe faktúry s prislúchajúcimi náležitosťami účtovných a daňových dokladov vyžadovaných platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH. Faktúry bude Poskytovateľ zasielať Nadobúdateľovi elektronickou cestou na emailovú adresu zadanú Nadobúdateľom pri založení jeho účtu. Splatnosť faktúry je 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.

Faktúry budú vystavené vopred, a to 7 (sedem) kalendárnych dní pred začiatkom každého zúčtovacieho obdobia.

V prípade, že omeškanie Nadobúdateľa so zaplatením Poplatku presiahne sedem (7) kalendárnych dní, budú účet a registrácia Nadobúdateľa v softvérovej aplikácii zrušené, a následne ukončený prístup k využívaniu softvérovej aplikácie ako aj doplnkových služieb podľa tohto článku.

5. Ďalšie práva a povinnosti strán

Nadobúdateľ nie je oprávnený zneužívať opakovane Skúšobnú dobu Softvéru v rozpore s dobrými mravmi za účelom vyhnutiu sa zaplateniu Poplatku. Každý nadobúdateľ má nárok na jedno využitie skúšobnej doby, a to aj v prípade opakovaného uzavretia Zmluvy.

Nadobúdateľovi nevznikajú uzatvorením Zmluvy žiadne autorské ani majetkové práva, ani právo na duševné vlastníctvo spojené so Softvérovou aplikáciou.

Nadobúdateľ je oprávnený používať Softvérovú aplikáciu iba osobne, resp. prostredníctvom poverených osôb. Svoje prístupové údaje k Používateľským účtom je Nadobúdateľ povinný uchovávať v tajnosti a chrániť ich pred zneužitím zo strany tretích osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Nadobúdateľ za všetky škody, ktoré budú Nadobúdateľovi alebo ďalším osobám zneužitím jeho prístupových údajov spôsobené.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe dopytu Nadobúdateľa zabezpečí názorné predvedenie využitia Softvérovej aplikácie, a to osobne v sídle Nadobúdateľa, prípadne na inom dohodnutom mieste alebo iným dohodnutým spôsobom.

Poskytovateľ nijak nezaručuje, že funkcie, ktoré obsahuje Softvérová aplikácia, budú vyhovovať požiadavkám Nadobúdateľa. Nadobúdateľ preberá úplnú zodpovednosť a riziko za výber Softvérovej aplikácie pre dosiahnutie ním zamýšľaných výsledkov, za jeho používanie a výsledky, ktoré so Softvérovou aplikáciou dosiahne.

Poskytovateľ nezodpovedá za to, ak Softvérová aplikácia neplní požiadavky a očakávania Nadobúdateľa.

Nadobúdateľovi bola poskytnutá skúšobná doba 30 (tridsať) kalendárnych dní, za účelom oboznámenia sa s funkciami a možnosťami využitia Softvérovej aplikácie.

6. Ochrana údajov a informácii

Osobné údaje Nadobúdateľa a ďalšie súvisiace údaje a informácie (ďalej len „údaje“) Poskytovateľ zhromažďuje a spracováva na účely:

a) používanie Softvérovej aplikácie Nadobúdateľom a Užívateľom,

b) poskytovanie služieb podpory Softvérovej aplikácie Nadobúdateľovi a Užívateľovi,

c) plnenie záväzkov vyplývajúcich mu voči Nadobúdateľovi a Užívateľovi z uzatvorenej Zmluvy alebo v súvislosti s plnením povinností uložených mu právnymi predpismi,

Všetky údaje Poskytovateľ využíva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“ a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým k zlepšeniu Softvérovej aplikácie a podľa príslušného právneho titulu, a nebude ich zverejňovať spôsobom, ktorý by mohol viesť k identifikácii Nadobúdateľa tretími osobami.

Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ich poskytuje dobrovoľne. V prípade potreby opravy údajov môže Používateľ využiť právo na opravu týchto údajov.

Poskytovateľ prehlasuje, že všetky údaje zhromaždené o Nadobúdateľovi v súvislosti s uzatvorením Zmluvy nebudú využívané k iným účelom, než k akým boli zhromaždené. Poskytovateľ je oprávnený tieto údaje spracovávať a ďalej ich využívať predovšetkým za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich mu z uzatvorenej Zmluvy alebo v súvislosti s plnením povinností uložených mu právnymi predpismi a  súvisiacich so Softvérovou aplikáciou, jej zlepšovaním či k jej úprave. Poskytovateľ prijal podľa GDPR vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia predovšetkým k zaisteniu bezpečnosti spracovania údajov, ktoré uskutočňuje ako spracovateľ pre jednotlivých správcov osobných údajov, teda predovšetkým Nadobúdateľa. Základnou povinnosťou Poskytovateľa je spracovanie údajov podľa pokynov Nadobúdateľa, resp. Používateľa. Naopak Poskytovateľ neručí za používanie Softvérovej aplikácie v rozpore so Zásadami, Podmienkami či Zmluvou, alebo za neoprávnené spracovanie údajov zo strany Nadobúdateľa, resp. Používateľa.

Akékoľvek údaje a informácie, ktoré Poskytovateľ získa od Nadobúdateľa v súvislosti s poskytovaním Softvérovej aplikácie, sú považované za dôverné a Poskytovateľ sa zaväzuje ich chrániť pred zneužitím a nezdieľať ich za obchodným alebo iným účelom tretím osobám. Tým nie je dotknutá zákonná povinnosť Poskytovateľa vydať požadované informácie štátnym orgánom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Údaje o Nadobúdateľovi získané v súvislosti s poskytovaním Softvérovej aplikácie je Poskytovateľ oprávnený použiť v súlade so zásadami GDPR, pričom je však povinný rešpektovať práva a oprávnené záujmy Nadobúdateľa a môže tak učiniť iba takým spôsobom, ktorého dôsledkom nevznikne Nadobúdateľovi ujma, a ktorým súčasne nebude porušená povinnosť Poskytovateľa chrániť dôvernosť informácii týkajúcich sa Nadobúdateľa.

V prípade, že by sa Nadobúdateľ, Používateľ domnievali, že Poskytovateľ uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore so zásadami GDPR Používateľa, predovšetkým sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže na základe svojich práv garantovaných zásadami  GDPR: 1. požiadať Poskytovateľa o prístup, obmedzenie spracovania či podanie vysvetlenia; 2. požadovať, aby Poskytovateľ opravil nepresné údaje, odstránil ich či inak napravil takto vzniknutý stav podľa Zásad GDPR. V prípade, že je spracovanie založené na súhlase, je Nadobúdateľ či Používateľ oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov taktiež odvolať, a to napr. podaním žiadosti na kontaktnú emailovú adresu Poskytovateľa podľa Zásad. V takomto prípade však Poskytovateľ nemôže zaručiť plnú funkčnosť či využiteľnosť aplikácie.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj dojednania o spracovaní osobných údajov Nadobúdateľa a jeho zamestnancov, prípadne spolupracujúcich osôb, ktoré sú dojednané v týchto Podmienkach v nasledujúcom článku a v súlade s požiadavkami GDPR.

Mobilná aplikácia “SENSET driver” používa na pozadí GPS mobilného zariadenia, ktoré je aktívne od prihlásenia vodiča a počas celej doby používania aplikácie až do odhlásenia alebo úplného vypnutia mobilnej aplikácie. Po odhlásení vodiča sa GPS nezaznamenáva. GPS sledovanie polohy je nevyhnutne potrebné pre určenie polohy vodiča a správnu funkčnosť celého systému SENSET, vzhľadom na efektivitu priraďovania zákaziek zo zákazníckej aplikácie SENSET. Nadobúdateľ si je vedomý tejto technickej požiadavky aj dopadu na spotrebu elektrickej energie mobilného zariadenia a spotreby dát u svojho mobilného operátora.

Všetky údaje a dáta z aplikácie SENSET driver sú bezpečne prenášané HTTPS protokolom na servery systému SENSET bez ďalšieho zdieľania tretím stranám.

7. Sprostredkovateľská zmluva

Tieto podmienky obsahujú rovnako náležitosti sprostredkovateľskej zmluvy podľa čl. 28 a nasl. GDPR, a to v nasledujúcom znení.

Poskytovateľ v rámci Zmluvy podľa týchto Podmienok môže spracovávať pre Nadobúdateľa ako spracovateľ v zmysle čl. 4 bod 2 a čl. 28 GDPR, osobné údaje v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach, a to v rámci uvádzaných účelov, operácii a rovnako prostriedkov spracovania.

Spracovanie osobných údajov bude zo strany Poskytovateľa prebiehať po dobu účinnosti Zmluvy uzatvorenej podľa týchto Podmienok. Povinnosti Poskytovateľa týkajúce sa ochrany osobných údajov sa Poskytovateľ zaväzuje plniť po celú dobu účinnosti Zmluvy.

Poskytovateľ spracováva osobné údaje výlučne na základe pokynov Nadobúdateľa učinených v súlade so zásadami komunikácie podľa Zmluvy, vrátane poskytnutia osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ mu toto spracovanie už neukladá právo EÚ alebo členského štátu, ktoré sa na Nadobúdateľa vzťahujú; v takomto prípade Poskytovateľ Nadobúdateľa informuje o takejto právnej požiadavke pred spracovaním, ibaže by tieto právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu.

Poskytovateľ dodržuje mlčanlivosť o spracovávaných osobných údajoch a zaisťuje, aby osoby oprávnené pracovať s osobnými údajmi Nadobúdateľa u Poskytovateľa zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na nich vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti.

Poskytovateľ príjme všetky nevyhnutné opatrenia požadované podľa čl. 32 GDPR a nebude využívať spracovávané osobné údaje pre vlastnú potrebu a za iným účelom, ako pre plnenie Zmluvy či účely špecifikované v Zásadách.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržovať podmienky pre zapojenie ďalšieho spracovateľa uvedené v ods. 2 a 4 čl. 32 GDPR. Poskytovateľ zároveň zohľadňuje povahu spracovania a je Nadobúdateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie povinností Nadobúdateľa ako správcu osobných údajov pri vybavovaní žiadostí o výkon práv subjektov údajov podľa GDPR.

Poskytovateľ je povinný poskytovať súčinnosť Nadobúdateľovi pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovania a informácii, ktoré má spracovateľ k dispozícii, a ďalej i pri komunikácii a preukazovaní splnenia povinností Nadobúdateľa na úseku ochrany osobných údajov pred dozorným úradom.

Poskytovateľ je povinný na žiadosť Nadobúdateľa vymazať všetky osobné údaje a ich kópie, alebo ich vrátiť Nadobúdateľovi po ukončení Zmluvy, ibaže by právne predpisy stanovili povinnosť k uloženiu takýchto osobných údajov.

Poskytovateľ je povinný viesť záznamy o spracovaní osobných údajov podľa Zmluvy min. v rozsahu stanovenom v ods. 2 čl. 30 GDPR.

Akékoľvek podozrenie ohľadne porušenia zabezpečenia osobných údajov alebo ohľadne iného neoprávneného prístupu k osobným údajom je povinný Poskytovateľ najneskôr do 24 hod. od zistenia hlásiť emailom Nadobúdateľovi.

8. Dostupnosť služby

Nadobúdateľ je uzrozumený s tým, že počas doby používania Softvérovej aplikácie môže byť prístup k aplikácii dočasne obmedzený alebo vylúčený, a to najmä, nie však výlučne z dôvodu zlepšovania služieb, pravidelnej údržby softvérovej aplikácie, z dôvodu výpadku doplnkových služieb a podobne. V takomto prípade sa Nadobúdateľ môže obrátiť na infocentrum mailom na adresu info@senset.sk, a to po dobu 24 hodín, prípadne na infolinku +421 948 908 526 v čase od 9:00 do 17:00. Poskytovateľ sa zaväzuje pristúpiť k odstráneniu poruchy bezodkladne, najneskôr do 24 hodín. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obmedzenú prípadne vylúčenú dostupnosť služby a rovnako nezodpovedá za škodu spôsobenú takýmto výpadkom služby.

V prípade realizácie pravidelnej údržby alebo technického vylepšovania Softvérovej aplikácie, behom ktorej môže byť prístup k aplikácii taktiež dočasne obmedzený alebo vylúčený sa Poskytovateľ zaväzuje takúto údržbu alebo technické vylepšovanie systému vykonávať vzhľadom na jeho povahu a využitie prevažne v nočných hodinách. Obmedzenie využitia aplikácie počas údržby alebo technického vylepšovania bude trvať len dočasne a po nevyhnutný čas. O pravidelnej údržbe alebo technickom vylepšovaní nie je Poskytovateľ povinný Nadobúdateľa vopred informovať a nezodpovedá za škody v súvislosti s nefunkčnosťou aplikácie počas ich realizovania.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za obmedzenú dostupnosť služby, prípadne za úplný výpadok služby, spôsobený okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli Poskytovateľa a bráni mu v splnení povinnosti, ibaže sa nedá rozumne predpokladať, že by Poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Prekážky, ktoré je možné podľa predošlej vety považovať za okolnosti vylučujúce zodpovednosť, sú najmä, nie však výlučne: 1. stávky, pokiaľ táto udalosť nastane v dôsledku organizovania tretími stranami; 2. teroristický útok; 3. vojny, občianske a vojenské nepokoje, blokády, povstania, výtržnosti, epidémie, karanténne obmedzenia; 4. úder blesku, zemetrasenie, požiar, búrka, záplavy, zosuvy pôdy; 5. udalosti, na základe ktorých bude vyhlásený stav núdze v zmysle príslušných ustanovení energetického zákona.

Nadobúdateľ berie na vedomie, že do softvérovej aplikácie SENSET môžu byť začlenené služby poskytované tretími subjektmi (geolokácia evidovaných adries, mapové podklady, doplňovanie adries, O2 telekomunikačné služby a pod.). Poskytovateľ nijak neručí za správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácii a služieb, ktoré Nadobúdateľ pri používaní týchto služieb obdrží, a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené Nadobúdateľovi výpadkami ich prevádzky.

9. Trvanie zmluvného vzťahu a jeho ukončenie

Zmluva zaniká zrušením účtu Nadobúdateľa v Softvérovej aplikácii zo strany Poskytovateľa v prípade omeškania s platením Poplatku dlhším ako sedem (7) kalendárnych dní podľa čl. 4.

Nadobúdateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj účet prostredníctvom rozhrania Softvéru. Zrušením účtu zaniká Zmluva s účinkami ku dňu, kedy bolo zrušenie uskutočnené.

Ak sa ocitne Nadobúdateľ v omeškaní so zaplatením Poplatku dlhším ako 7 (sedem) kalendárnych dní, zaniká tým Zmluva s účinkami ku dňu, kedy omeškanie dlhšie ako 7 (sedem) kalendárnych dní nastalo, a  účet Nadobúdateľa bude zrušený.

Poskytovateľ je rovnako oprávnený Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 7 (sedem) kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dní, v ktorom bola výpoveď zaslaná Nadobúdateľovi. Výpoveď musí byť zaslaná elektronicky na Nadobúdateľom uvedenú emailovú adresu zadanú pri založení jeho účtu, príp. na inú adresu zadanú Nadobúdateľom. Zmluva sa ukončí uplynutím siedmeho dňa od zaslania výpovede Nadobúdateľovi bez ohľadu na to, či sa Nadobúdateľ so zaslanou výpoveďou oboznámil.

Poskytovateľ je rovnako oprávnený od Zmluvy odstúpiť svojim jednostranným prehlásením, ak Nadobúdateľ poruší závažným spôsobom niektorú z povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy, najmä ak použije Softvérovú aplikáciu spôsobom, ktorý je v rozpore s touto Zmluvou alebo s povinnosťami vyplývajúcimi Nadobúdateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Odstúpením Zmluva zaniká s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia Nadobúdateľovi. Pre doručovanie odstúpenia od Zmluvy Nadobúdateľovi platí obdobne ustanovenie o doručovaní výpovedi.

Pri ukončení zmluvného vzťahu zaniká zároveň právo Nadobúdateľa na využívanie doplnkových služieb podľa čl. 4 týchto VOP.

10. Zmeny podmienok poskytovania Softvéru

Poskytovateľ je oprávnený Podmienky priebežne novelizovať. Znenie novelizovaných Podmienok Poskytovateľ zverejní na svojich webových stránkach a informáciu o tom zašle Nadobúdateľovi na email zadaný Nadobúdateľom pri založení jeho účtu. Nadobúdateľ aj Užívatelia sú povinní priebežne sa oboznamovať s novelizovanými Podmienkami. Zverejnením novelizovaných Podmienok sa tieto stávajú záväznými pre Nadobúdateľa. V prípade, že Nadobúdateľ nesúhlasí s jednostrannou zmenou podmienok,  za prejavenie  nesúhlasu sa bude považovať neuhradenie faktúry, za podmienok uvedených v čl. 4 týchto VOP, čím predmetná Zmluva zanikne.

Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť výšku Poplatku. O zmene výšky Poplatku upovedomí Poskytovateľ Nadobúdateľa rovnakým spôsobom ako pri zmene Podmienok, zverejnením cenníka na svojich webových stránkach zaslaním informácie o tom na email uvedený Nadobúdateľom v registračnom formulári. V prípade, že Nadobúdateľ nesúhlasí s jednostrannou zmenou výšky poplatku, za prejavenie  nesúhlasu sa bude považovať neuhradenie faktúry, za podmienok uvedených v čl. 4 týchto VOP, čím predmetná Zmluva zanikne. Nová výška Poplatku je pre Nadobúdateľa záväzná začiatkom prvého Zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zverejnení cenníka na webových stránkach poskytovateľa.

11. Záverečné ustanovenia

Vzťahy zo Zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom a v jeho rámci zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Nadobúdateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že sporné ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohôd OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužijú. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi vznikli alebo vzniknú v budúcnosti z tejto Zmluvy  alebo v súvislosti s touto Zmluvou vrátane všetkých vedľajších (aj mimozmluvných) vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad alebo zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v písomnej forme v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní jediným nezávislým rozhodcom rozhodcovského súdu – Stály rozhodcovský súd SCZ zriadeným národným športovým zväzom, Slovenským curlingovým zväzom, IČO: 37841866, so sídlom Mostová 2, 832 80 Bratislava, a to podľa Rokovacieho poriadku a Štatútu tohto stáleho rozhodcovského súdu, pričom zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.

Podmienky nezakladajú na strane Poskytovateľa okrem záväzkov konkrétne uvedených v týchto Podmienkach žiadne iné záväzky.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je neplatné a nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa Podmienok v nich stanovených. Znenie týchto Podmienok predstavujú medzi Nadobúdateľom a Poskytovateľom jedinú a úplnú dohodu vzťahujúcu sa k Softvérovej aplikácii, a plne nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie týkajúce sa Softvérovej aplikácii.

Dátum nadobudnutia týchto všeobecných zmluvných podmienok: 15.04.2019