Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť SENSET s. r. o. so sídlom T. Ševčenku 7, 085 01 Bardejov, IČO: 52 309 789, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38009/P má všetky dáta uložené v zabezpečených dátových centrách v Slovenskej republike. Prístup k týmto serverom je chránený osobnou identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré kvalitné dátové centrá ponúkajú.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov je udelený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nasledovne:

Ako dotknutá osoba týmto prevádzkovateľovi – spoločnosti SENSET s. r. o. so sídlom T. Ševčenku 7, 085 01 Bardejov, IČO: 52 309 789, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38009/P, udeľujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval, spravoval a uchovával moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu. Súhlas udeľujem na účel uzavretia, evidencie a správy zmlúv.

Vyhlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne a úplné. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov od poskytnutia osobných údajov, po uplynutí tejto doby budú moje osobné údaje ako údaje uchádzača o zamestnanie vymazané a/alebo zlikvidované. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ako dotknutá osoba mám právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, ako aj právo namietať spracúvanie mojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu a ďalšie práva v zmysle GDPR; kontaktná e-mailová adresa na účel výkonu a uplatnenia uvedených práv je: info@senset.sk.

S týmito informáciami som bol informovaný a v plnom rozsahu s nimi súhlasím.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Obchodné meno: SENSET s. r. o.

Sídlo: T. Ševčenku 7, 085 01 Bardejov

IČO: 52 309 789

Zápis: obchodný register Okresného súdu v Prešove v odd. Sro, vložka č. 38009/P

Kontaktné údaje:

info@senset.sk

Účely spracúvania osobných údajov:

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, vrátane starostlivosti o klienta,
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva, vystavovanie a evidencia faktúr
 • ponuka produktov a služieb v rámci marketingu,
 • správa registratúry,
 • evidenciu zákazníkov, na účely vedenia ich používateľských účtov

Právny základ:

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je obchodná zmluva a súhlas – najmä pre účely evidencie, marketingu, účtovníctva a registratúry.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

 • poskytovatelia IT služieb
 • advokátske kancelárie
 • účtovné spoločnosti

Doba uchovávania osobných údajov:

počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi na emailovej adrese: zodpovednaosoba@renewalagency.sk

Rozsah spracúvaných osobných údajov :

 • meno, priezvisko, pohlavie, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO, DIČ a IČDPH,
 • telefonický kontakt, e-mail, IP adresa, cookies,
 • údaje o Vašich objednávkach (pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií). Spoločnosť spracúva osobné údaje v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje:

dotknutá osoba

Dotknutá osoba berie na vedomie, že o právach neuvedených v tomto poučení a súhlase sa prevádzkovateľ spravuje Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov; zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

Text Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 je zverejnený na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nariadenie-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016679