Všeobecné obchodné podmienky – zákaznícka aplikácia SENSET

 1. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov
  1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi SENSET, s.r.o., so sídlom T. Ševčenku 7, 085 01 Bardejov, IČO: 52309789, DIČ: 2120971479 (ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨) a každou osobou, ktorá je objednávateľom služieb, ponúkaných Poskytovateľom prostredníctvom internetovej stránky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Poskytovateľa.
  2. Kontakt na Poskytovateľa je: email: info@senset.sk, telefónne číslo: +421 948 908 526.
  3. Poskytovateľ je prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje mobilnú aplikáciu s názvom SENSET (ďalej aj “mobilná aplikácia“). 
  4. Zákazníkom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá sa zaregistrovala a vytvorila si účet v mobilnej aplikácii a ktorá má záujem o sprostredkovanie prepravy osôb.
  5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
  6. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ide o služby spočívajúce v sprostredkovaní zmluvy o preprave osôb medzi záujemcami o prepravu na strane jednej a fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré majú oprávnenie na prevádzkovanie taxislužby a sú držiteľom koncesie (ďalej tiež ako „Prepravca“) na strane druhej.
  7. Zmluvou sa rozumie zmluva medzi Poskytovateľom ako sprostredkovateľom a Zákazníkom, o sprostredkovaní zmluvy o preprave osôb medzi Zákazníkom a Prepravcom (ďalej tiež ako „zmluva“).
  8. Poskytovaľ sprostredkúva služby dopravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom mobilnej aplikácie SENSET. Spoločnosť SENSET, s.r.o. neposkytuje dopravné služby. Dopravné služby poskytujú dopravcovia prostredníctvom vodičov na základe zmluvy (uzatvorenej s vami ako cestujúcim) o preprave cestujúcich. Dopravcovia poskytujú dopravné služby nezávisle ako prevádzkovatelia taxislužieb. Spory vyplývajúce z práv spotrebiteľov, právnych záväzkov alebo právnych predpisov uplatniteľných na poskytovanie dopravných služieb budú vyriešené medzi cestujúcimi a dopravcami. Údaje o dopravcoch, vodičoch a ich taxislužbe sú k dispozícii v aplikácii SENSET.
  9. Počas používania Mobilnej aplikácie je mobilné číslo cestujúceho prepojené s príslušným používateľským účtom a pridané do našej databázy. Ak už nepoužívate svoje mobilné číslo, informujte nás o tom, aby sme mohli anonymizovať údaje vášho účtu. Ak nám neoznámite zmenu vášho čísla, váš mobilný operátor môže priradiť vaše číslo ďalšej osobe. Ak budete aj naďalej používať Mobilnú aplikáciu, táto iná osoba môže vidieť vaše osobné údaje.
 2. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy
  1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany Objednávateľa, je objednávka služieb realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v aplikácii. K akceptácii objednávky služieb zo strany Poskytovateľa a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe akceptácie objednávky zo strany Poskytovateľa oznámenej Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa prostredníctvom aplikácie, po prijatí objednávky Objednávateľa.
  2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Poskytovateľa a Zákazníka.
  3. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.
 3. Cena za služby a platobné podmienky
  1. Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi služby prostredníctvom mobilnej aplikácie SENSET, uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, bezodplatne, a teda Zákazník neplatí Poskytovateľovi žiadnu platbu ani poplatok za to, že využíva služby poskytované.
  2. Platbu za prepravu (ktorá je určená Prepravcovi) je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi, v závislosti od voľby Zákazníka:
   1. platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány – v takom prípade sa platba uskutočňuje po uzatvorení zmluvy o preprave a pred samotným vykonaním prepravy
   2. platba v hotovosti u vodiča– v takom prípade sa platba uskutočňuje po ukončení prepravy
  3. V prípade, že si Zákazník zvolí platbu za prepravu v hotovosti, platí cenu za prepravu priamo Prepravcovi.
  4. V prípade, že si Zákazník zvolí platbu platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány, uhradí Zákazník, na základe dohody medzi Poskytovateľom a Prepravcom, cenu za prepravu patriacu Prepravcovi priamo Poskytovateľovi, ktorý následne túto platbu poukáže Prepravcovi, v súlade so vzájomnou dohodou medzi Poskytovateľom a Prepravcom. Pre odstránenie pochybností, Poskytovateľ zdôrazňuje, že aj keď platbu za prepravu prijíma na svoj účet, nejde o platbu určenú Poskytovateľovi, ale ide o platbu za prepravu, ktorá je určená pre Prepravcu a ktorá bude v zmysle vzájomnej dohody poukázaná na jeho účet.
  5. Keďže Mobilná aplikácia sprostredkúva služby dopravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu medzi cestujúcimi a dopravcami, nemôžeme zaručiť ani niesť zodpovednosť za kvalitu poskytovaných dopravných služieb. Keďže dostupnosť jázd závisí od správania dopravcov resp. Vodičov, Poskytovateľ nezaručuje, že cestujúci bude mať vždy k dispozícii ponuky na poskytovanie dopravných služieb.
  6. Právo objednávateľa na vrátenie peňazí sa nevzťahuje na objednávky v rámci Mobilnej aplikácie. Žiadosť o vrátenie peňazí za dopravné služby neznamená odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej bolo objednané poskytovanie dopravnej služby.
  7. Mobilná aplikácia je poskytovaná tak, ako je. Poskytovateľ nezaručuje, že prístup k aplikácii bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa budeme snažiť ich čo najskôr opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže byť obmedzené kvôli príležitostným technickým chybám a nie sme schopní zaručiť, že aplikácia bude vždy k dispozícii (verejná krízová situácia môže mať za následok prerušenie služby).
  8. Poskytovateľ a jeho zástupcovia, riaditelia a zamestnanci nie sú zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku použitia Mobilnej aplikácie alebo v súvislosti s tým, že ste sa jazdu, ktorú ste si prostredníctvom aplikácie objednali, spoliehali, vrátane, okrem iného: akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku alebo peňažnej straty, straty zisku, straty podnikania, zmlúv, kontaktov, goodwillu, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikania, straty alebo nepresnosti údajov a akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.
  9. Finančná zodpovednosť Poskytovateľa v súvislosti s porušením zmluvy je obmedzená na 50EUR. Právo na náhradu škody budete mať len vtedy, ak Poskytovateľ úmyselne porušil zmluvu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť dopravcu resp. vodiča a nezodpovedá za škody, ktoré dopravca resp. vodič spôsobí cestujúcim.
 4. Poskytnutie služieb
  1. Poskytnutím služby, a teda sprostredkovaním zmluvy o preprave, sa rozumie zaslanie objednávky prepravy Zákazníka uskutočnenej prostredníctvom mobilnej aplikácie vodičom určeným Poskytovateľom, ktorí sú spôsobilí vykonať objednanú prepravu Zákazníka.
  2. Poskytovateľ poskytne Zákazníkovy na výber viacero Prepravcov (vozidiel Taxi) z ktorých si Zákazník môže sám vybrať na základe ceny, vzdialenosti a času možného vybavenia zákazky. Zákazník môže kedykoľvek pred potvrdením niektorej z ponúk, zrušiť svoju objednávku.
  3. V prípade ak Zákazník potvrdí niektorú z ponúk prepravy (a teda dôjde k uzatvoreniu zmluvy s vodičom), je oprávnený túto prepravu zrušiť do momentu, kým vodič, ktorého ponuka bola Zákazníkom prijatá, nedorazí na miesto vyzdvihnutia určené Zákazníkom. V takom prípade má Poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% ceny v zmysle ponuky zaslanej mu vodičom. V prípade, že cena za prepravu už bola Zákazníkom zaplatená prostredníctvom platobnej karty, na účet Zákazníka bude vrátená prijatá platba znížená o zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety.
  4. V prípade, ak Zákazník nebude prítomný na mieste vyzdvihnutia v čase určenom Zákazníkom v čase keď vodič dorazí na toto miesto (v čase príchodu oznámenom Zákazníkovi prostredníctvom aplikácie ešte pred uzatvorením zmluvy), je vodič oprávnený zrušiť prepravu. V takom prípade má Poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25% ceny v zmysle ponuky zaslanej mu vodičom. V prípade, že cena za prepravu už bola Zákazníkom zaplatená prostredníctvom platobnej karty, na účet Zákazníka bude vrátená prijatá platba znížená o zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety.
  5. Zákazník je povinný pri využívaní služieb poskytovaných Poskytovateľom poskytnúť Poskytovateľovi všetky údaje pravdivo a bez chýb. Takto poskytnuté údaje považuje Poskytovateľ za správne a pravdivé.
  6. Ak má Zákazník využiť služby Poskytovateľa a objednať si prepravu prostredníctvom mobilnej aplikácie, zadá miesto vyzdvihnutia, miesto určenia a čas vyzdvihnutia. Ak Zákazník nezadá čas vyzdvihnutia, má sa za to, že má záujem o prepravu okamžite, v čase vytvorenia a zaslania objednávky prepravy.
  7. Poskytovateľ výlučne sprostredkuje uzatvorenie zmluvy o preprave, t. j. prepošle objednávku Zákazníka tým osobám, ktoré sú na základe voľby Poskytovateľa spôsobilé rýchlo a včas poskytnúť Zákazníkovi ním požadovanú prepravu. Skutočnosť, akému počtu a akým konkrétny vodičom zašle Poskytovateľ objednávku prepravy vykonanej Zákazníkom, je výlučne na rozhodnutí Poskytovateľa.
  8. Po zaslaní objednávky prepravy zo strany Poskytovateľa vodičom, obdrží Zákazník ponuky od jednotlivých vodičov, obsahujúce konečnú cenu prepravy a čas vyzdvihnutia. Jednotlivé ponuky ďalej obsahujú názov Prepravcu, meno vodiča, ŠPZ a model vozidla. Z uvedených ponúk je Zákazník oprávnený zvoliť si jednu ponuku, ktorú potvrdí v mobilnej aplikácii. Potvrdením konkrétnej ponuky vodiča, dochádza k akceptácii jeho návrhu, a teda k uzatvoreniu zmluvy o preprave s konkrétnou osobou. Zákazník nie je povinný si vybrať žiadnu z ponúk prepravy.
  9. Poskytovateľ na základe týchto VOP a zmluvy so Zákazníkom iba zabezpečí preposlanie objednávky prepravy vodičom, pričom nezodpovedá za to, či a aký počet vodičov objednávku prijme. Objednávka Zákazníka nemusí byť prijatá žiadnym z vodičov.
  10. V prípade, ak v čase vyzdvihnutia určenom Zákazníkom nebude využívať aplikáciu žiaden vodič, nebudú Zákazníkovi doručené žiadne ponuky na prepravu.
  11. V prípade, že medzi Zákazníkom a vodičom alebo zamestnávateľom vodiča dôjde k uzatvoreniu zmluvy o preprave, všetky právne vzťahy s tým súvisiace sú výlučne vzťahmi medzi Zákazníkom a treťou osobou a akékoľvek práva a povinnosti z tohto vzťahu vyplývajú iba týmto zmluvným stranám.
  12. Tretia osoba nie je povinná uzatvoriť zmluvu so Zákazníkom.
  13. Poskytovateľ nezodpovedá za splnenie záväzkov treťou osobou ani Zákazníkom, rovnako ako nezodpovedá ani za včasnosť a kvalitu objednanej prepravy, a to s ohľadom na skutočnosť, že Poskytovateľ nie je zmluvnou stranou vzťahu medzi Zákazníkom a treťou osobu, predmetom ktorej je preprava osôb. Tento právny vzťah sa riadi výlučne vzťahom medzi uvedenými osobami (Zákazník a prepravca) a prepravným poriadkom a tarifami prepravcu.
  14. Mobilná aplikácia používa pre overenie existencie Zákazníka overovaciu SMS so zaslaním kódu ktorý je platný len 30 minút. Zákazník sa môže do aplikácie prihlásiť len po zadaní validačného kódu z SMS. 
  15. Mobilná aplikácia používa na určenie polohy GPS mobilného telefónu. GPS používa len na nevyhnutnú chvíľu pri objednávaní taxi, pri určení nástupnej polohy zákazníka a počas priebehu zákazky do jej ukončenia. Zákazník si môže používanie GPS zakázať a určiť miesto nástupu pomocou “špendlíka” na mape, ale napísaním konkrétnej adresy. 
 5. Odstúpenie Zákazníka od zmluvy bez uvedenia dôvodu
  1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.
  2. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke Poskytovateľa.
  3. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru). Rovnako nevzniknú ani žiadne platby, ktoré by Poskytovateľ musel Zákazníkovi vrátiť, nakoľko služby poskytované Poskytovateľom pre Zákazníka sú bezodplatné. Ak by Poskytovateľ napriek tomu z akéhokoľvek dôvodu prijal od Zákazníka akúkoľvek platbu, Poskytovateľ vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, a to na účet oznámený Zákazníkom. Ak takýto účet nebude oznámený bude plnenie vrátené na účet Zákazníka, z ktorého bola úhrada vykonaná.
 6. Záverečné ustanovenia
  1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na Internetovej stránke Poskytovateľa V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Zákazníkom a Poskytovateľom sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
  2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
  3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke Poskytovateľa.
  5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránky Poskytovateľa dňa 1.1.2021